Collegebesluiten gemeente Leiden

Collegebesluiten gemeente Leiden

Het college van burgmeester en wethouders heeft de Poitiers Declaration van het universitaire Coimbra-samenwerkingsverband ondertekend. De verklaring heeft als doel de samenwerking van universiteiten en steden te versterken. Voorbeelden van deze samenwerking: het leveren van een zichtbare bijdrage aan de ontwikkeling van stad en regio door universiteiten, het organiseren van op kennis en cultuur gebaseerde evenementen voor een breed publiek en meer aandacht voor internationalisering en het stimuleren van ondernemerschap. Deze verklaring past goed in het Programma Leiden Kennisstad. Behalve Leiden had ook Leuven (BE) deze verklaring nog niet ondertekend. Tijdens het bezoek van het schepencollege van Leuven en het bestuur van de universiteit Leuven aan Leiden op 7 en 8 mei 2018, is de verklaring formeel ondertekend door alle vier partijen.

Vaststellen Inspectierapport Archief- en Informatiebeheer 2016-2017 18.0205

Het college van burgemeester en wethouders stuurt het verslag ten behoeve van horizontale verantwoording – Uitvoering Archiefwet 2016-2017 (rapport Archiefinspectie) ter verantwoording aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Naar aanleiding van de vorige inspectie (2014-2015) is een actieplan opgesteld en zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd. Dit actieplan wordt geactualiseerd en gecontinueerd met als doel op bepaalde punten beter te voldoen aan de eisen van de Archiefwet. Zo zijn er middelen vrijgemaakt voor 2018-2020 om achterstanden in vernietiging en opschoning van de papieren archieven aan te pakken. Door deze aanpak is de conclusie van het rapport overwegend positief.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Vaststelling bestemmingsplan Kijkhuis 18.0204
Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Kijkhuis vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw filmhuis aan de Lammermarkt 15-19 mogelijk. Hiermee krijgt het cultuurkwartier rond Museum de Lakenhal en Gebr. de Nobel een nieuwe impuls. Tijdens de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen aan het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad nu voor om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en vervolgens het bestemmingsplan vast te stellen. Daarmee wordt de bouw van het nieuwe Kijkhuis mogelijk.

Aanpassen verordening Jeugdhulp Leiden 2015 18.0201
De Centrale Raad van Beroep heeft een uitspraak gedaan, waaruit volgt dat het college van burgemeester en wethouders in de nadere regels Jeugdhulp niet kan bepalen op welke wijze een persoonsgebonden budget moet worden berekend. Dit moet in de verordening worden vastgelegd. Met de gewijzigde verordening wordt hieraan voldaan. Het college heeft met de wijziging ingestemd en het wijzigingsvoorstel voor de verordening Jeugdhulp is aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.